OM OSS

OM OSS

NÅGRA ORD OM VERKSAMHETEN

Efter 2 års utvecklingsarbete har visionen om en gränskontrollapp blivit verklighet och lanseras nu på marknaden.

 

Trots mitt lilla skogsinnehav på 2 skiften och totalt 8 ha, har jag upplevt bekymmer med gränslinjer som försvinner.

Min IT-bakgrund från stål- och oljeindustrin kombinerat med upplevda problem gav idén till en gränskontrollapp.

I gott samarbete med Sokigo i Lycksele finns den nu att tillgå som ett tillägg inom KartSmarts appmiljö. KartSmart kopplad till GPS-mottagaren SatLab SLC och korrektioner från Lantmäteriets SWEPOS-system, har gett hög GPS-noggrannhet vid fälttester även i skogligt svåra miljöer. Under hela utvecklingsarbetet har också min granne Lars-Erik Nilsson varit med och gett värdefulla råd. Stort tack!

 

Nu är förhoppningen att kunderna också får uppleva de mervärden appen och utrustningen ger, när fastighetsgränser ska underhållas.

 

Agne Larsson

QORIENTATIONS KÄNNETECKEN

I företagets kärna finns dess värdegrund. Här är

några ledstjärnor som Qorientation vill leva upp till:

 

Kommunikation

Goda affärer kännetecknas av ett nyckelord. Har kommunika-tionen varit bra, så har det ofta också blivit en bra affär. Komplicerade produkter kräver därmed också i regel, en väl utvecklad kommunikation för att affären ska bli lyckad.

 

Ärlighet, Öppenhet och Transparens

Alla som kommer i kontakt med företaget ska uppleva ett ärligt bemötande. Öppenhet och transparens är också viktiga egenskaper som finns med som ledord i verksamheten.

 

Kvalitet och Noggrannhet

Att uppnå bra kvalitet tar tid, kräver bra förberedelser, noggrant genomförande och ger ökade kostnader. På lång sikt uppnås ändå ett mervärde att utveckla produkter med hög kvalitet.

 

Processorientering

Som grund för väl utvecklade IT-system finns i regel ett processtänk. Mobila lösningar ger också möjlighet att ge IT-stöd

till verksamheter där händelser sker och data insamlas för att ge

en total och aktuell överblick.

 

Användarvänlighet

Vid utveckling av IT-system är användargränssnittet av central betydelse. Har man kunskaper inom ett verksamhetsområde så ska man inte behöva lägga ner mycket tid på att lära sig hur man använder systemet. De bästa IT-stöden har ett självklart användargränssnitt och ger en hög användarupplevelse.

 

Nytänkande

Med ett lösningsorienterat tankesätt väcks flera nya idéer när utveckling sker. Medvetenhet om att problem alltid dyker upp vid nytutveckling är en förutsättning för att kunna komma vidare när tekniska hinder uppkommer.

GRÄNSKONTROLLPROCESSEN

STEG 1

 

Sök Röse/Gränspunkt

 

  • Först väljer man ett skifte och då genereras gränspunkterna för skiftet.
  • När man sedan valt en gräns-punkt så kan vägledning ges till punkten, som ofta är markerat med ett röse eller annan markeringstyp.
  • Denna aktivitet görs när rösets/ gränspunktens placering är okänd.

 

STEG 2

 

Läs in/Uppdatera Röse/Gränspunkt

 

  • När GPS-mottagaren/antennen hålls över röset/gränspunkten läses koordinater in och sparas.
  • Görs vid ett tillfälle och med hög GPS-noggrannhet för att linjekontrollen skall få hög tillförlitlighet.

 

STEG 3

 

Kontrollera Gränslinje

 

  • När skiftets rösen/gränspunkter är väl inmätta så får man den bästa vägledningen var gränslinjerna är.
  • Kontrollerna kan återupprepas så snart man har behov att genomföra kontrollerna på nytt.

 

GRANNSAMVERKAN

 

Gränsen är okunskapen om dess regler

När ett skifte genereras i appen skapas gränspunkter och linjer som tidigare hämtats från lantmäteriets IT-system. Samtidigt kan man inte fullt ut lita på att detta speglar de lagligt gällande gränserna. Bilden till höger visar vilka lagar och förordningar som gäller när gränser ska fastställas. Gränslinjeappen ger ett bra stöd till att följa lagkraven, speciellt när gränsmärken kan återfinnas.

 

En god regel är att ha gränslinjens granne med för att klarlägga var gränsen är, speciellt när oklarheter föreligger.

Finns fortsatt oklarheter så är det ytterst Lantmäteriet som avgör vilken gräns som gäller.

Qorientation

Backa 26

686 97 LYSVIK

TEL: 070-634 68 68

MAIL: agne.larsson@telia.com

ETT STEG NÄRMARE SANNINGEN